6. 2. 2014

SLOVENSKÉ TANCE - 2. ETAPA 2014 / SLOVAK DANCES - PHASE 2 2014

ĎAKUJEME A POKRAČUJEME

THANK YOU, AND WE GO ON

(thanks, shooty) (ENGLISH BELOW)

Už sme písali o našich pokrokoch so Slovenskými tancami. Dostali sa už všelikde, od Pohody, cez uvedenie komorných verzií na koncertoch v USA až po budúcu premiéru v Balete SND, ale hlavný cieľ, vytvoriť multimediálnu prezentáciu, ktorej súčasťou by bola nahrávka s Kráľovskou filharmóniou, je ešte stále pred nami.


Projekt budú tvoriť stáročiami overené slovenské hodnoty - ľudové piesne v symfonickej podobe, interpretované slovenskými sólistami a jedným z najlepších orchestrov na svete. K tomu pribudne interaktívna webstránka s množstvom informácií, audiom, videom a možnosťou zahrať si so špičkovým orchestrom vlastné sóla.

Už musí prísť rad na slovenské pesničky. Vydal som cédečka so symfonickými úpravami indonézskych, kórejských, čínskych či japonských ľudových pesničiek. Nahral som v Londýne Brahmsove Uhorské tance. Všetky tieto projekty boli produkované buď labelom alebo jednotlivými krajinami.

Tentoraz je to na mne. Po takmer 40 rokoch môjho pôsobenia v hudobnej oblasti, vyše 200 albumoch a niekoľko tuctoch filmových hudieb som sa stal dosť častým hudobným exportom zo Slovenska po celom svete. Ak si pozriete recenzie koncertov či nahrávok, napriek trvalému bydlisku vyše 20 rokov mimo územia Slovenska a dvojitému občianstvu, o mne stále píšu ako o "Slovak composer and conductor". Mohol by som byť celkom vhodným tipom na tento projekt, ale potrebujem spoluúčastníkov.

Veľká vďaka našim doterajším podporovateľom - bolo ich zatiaľ 162 z celého sveta. Aby sme mohli zažiť po prvý raz v histórii ľudstva fujaru v Abbey Road Studios a v Royal Albert Hall, to číslo by malo byť o čosi väčšie.

Preto vás chceme vás pozvať, aby ste sa stali časťou projektu. Ak je finančný príspevok momentálne mimo Vašich možností, rovnako nám môžete pomôcť zdieľaním a šírením informácií o Slovenských tancoch.

Ďakujeme Vám za pozornosť a doterajšiu priazeň a tešíme sa na stretnutie pri uvedení projektu "Kráľovská filharmónia hrá Slovenské tance" do života.

Peter Breiner, Sasha Santiago, Matthew "Maťko" Kraft
a celý team Slovenských tancov


KLIKNITE A PRISPEJTE


We've already written about our progress with the Slovak Dances project. It has been introduced to audiences in many corners, from Pohoda festival, through the introduction of the chamber version at concerts in the U.S. to the future premiere at the Slovak National Theater Ballet, but the main goal - to create a multimedia presentation, encompassing a recording with the Royal Philharmonic Orchestra - is still ahead of us .

The project will consist of Slovak folk songs in symphonic form, interpreted by Slovak soloists and one of the best orchestras in the world. This will be enriched by an interactive website with lots of information, audio and video recordings and an opportunity for viewers to play and record their own solos with a top orchestra.

Time is ripe for this project. I already released a CD with symphonic arrangements of Indonesian, Korean, Chinese and Japanese folk songs. I recorded Brahms' Hungarian Dances in London. All these projects were produced either by labels or respective countries.

This time it's up to me. After almost 40 years of my career in the music industry, over 200 albums and several dozen film scores I have become a rather well-known Slovak commodity in classical music worldwide. If you look at reviews of my concerts or recordings, despite my permanent residence being for over 20 years outside Slovakia and despite my dual citizenship, they all write about me as a "Slovak composer and conductor". I feel I could be the right man for this project, but I need you to participate.

Many thanks to our supporters so far - all 162 of them from far and wide. But in order to be able to experience fujara at Abbey Road Studios and the Royal Albert Hall for the first time in the history of mankind, this number should be a bit bigger.

Therefore, we would like to invite you to become a part of the project. If the financial contribution is currently not a viable option for you, please consider helping us by sharing and disseminating information about Slovak Dances.

Thank you for your attention and the past patronage - we look forward to meeting you at the premiere of the "Royal Philharmonic plays Slovak Dances".

Peter Breiner , Sasha Santiago , Matthew "Maťko" Kraft
and the whole Slovak dances team

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára