2. 11. 2015

Another T(ri)ango trip to Slovakia / Ďalší T(ri)ango výlet na Slovensko

It's always good to play with these guys. It's been 10 years now since our first appearance and in the meantime we played quite a few concerts, from New York to Humenne (Look it up). And it's getting better. We never thought in the first 8 years, that our little Tango trio would ever incorporate a player of Slovak folk instruments. I don't think anyone could've imagined that, but it happened. 


However improbable, our concerts now consist of traditional Tangos, new Tangos, Chinese Tangos, jazz standards and... Slovak folk songs. It all fits together perfectly, at least the audiences think so.


Vždy si užívam, keď môžem hrať s týmito chlapcami. Uplynulo už 10 rokov od nášho prvého vystúpenia a za ten čas sme odohrali slušný počet koncertov, od New Yorku až po Humenné. Je to čím ďalej, tým lepšie. Počas prvých ôsmich rokov sa nám ani nesnívalo, že by sme mohli naše malé tangové trio rozšíriť o hráča na slovenské ľudové nástroje. Myslím, že sa to nesnívalo vôbec nikomu, ale stalo sa tak.

Akokoľvek nepravdepodobne to znie, naše koncerty sa teraz skladajú z táng tradičných, nových, čínskych, džezových štandardov a ... slovenských ľudových pesničiek. Ide to všetko perfektne dohromady, aspoň podľa reakcií obecenstva.

We played at Bratislava Castle...

Hrali sme na bratislavskom Hrade......but first we had to rehearse, as we don't get together all that often...
...ale najprv sme museli skúšať, lebo zase sa nevídame až tak často...

...the concert was sold out, which never hurts...
...bolo vypredané, čo nikdy nezaškodí...

...some of the less usual Tango instruments...
...niektoré z netradičných tangových nástrojov...

...one of the less usual faces of Stano Palúch...
...jeden z netradičných výrazov Stana Palúcha...

audience, upstairs
obecenstvo hore

audience, downstairs
obecenstvo dole 
Slovak Dances deserve their own shoe brand
Slovenské tance si zaslúžia vlastnú značku topánok

Boris Lenko is not sleeping, he is just really enjoying how the others play 
Boris Lenko nespí. len si veľmi užíva, ako ostatní hrajú

...once we start incorporating unusual instruments, nothing will stop us...
...keď raz začneme pridávať neobvyklé nástroje, nič nás nezastaví...

...and there he is, in the back, the fourth of Triango, Milan Rendoš... 
...a tu je štvrtý z Trianga vzadu, Milan Rendoš...


...there is no end to new instruments - this is drumbľa (Jew's Harp)...
...ďalšie nové nástroje - drumbľa...

Fujara - bass overtone flute We also played in Banská Bystrica
Hrali sme aj v Banskej Bystrici:
And in the meantime, I played a solo concert in Košice, at my schoolmate's club
Medzičasom som si zahral sólo koncert v Košiciach, v spolužiakovom klube


It was sold out as well
Aj tu bolo vypredané

People were happy
Ľudia sa tešili

That's not all. As my new book was just published, had two book signings as well
To nie je všetko. Keďže práve vyšla moja nová kniha, mal som aj dve stretnutia s čitateľmi


In Bratislava, with a very well prepared and witty MC Rudi Rus
V Bratislave, so skvele pripraveným a vtipným moderátorom, Rudi Rusom
... and in Košice...
...a v Košiciach...


...where some audience members brought my first book from 19 years ago for signing...
...kde niektorí čítatelia doniesli na podpis moju prvú knihu spred 19 rokov...
Did you get one already?
Máte už svoj vlastný exemplár?


And last, but not least, I also had my high school reunion after 40 years. For some reason, only some old people showed up. However, it was fun and enjoyable. We are still the same good old bunch.A napokon, mal som aj maturitné stretnutie po 40 rokoch. Nevedno prečo, prišli tam samí starí ľudia. Ale aj tak bola sranda. Stála sme tá istá dobrá banda.

Photo by:
Matus Lago, Peter Procházka, Milan Rendoš, Miriam Reichlová


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára